Daily Inspiration

Irritation is often a sign that you are not taking care of yourself. Are you working too much or not enough? Are you playing too much or not enough? Are you caring too much for others and not enough for you, or too much for you and not enough for others? Today, bring peace into your life by bringing in balance.

By


Vietnamese


4 ARTICLE(S)
Article Author
“Có phải nhu cầu cần được quan tâm của tôi là hợp lý hay đó là một sự đ̣i hỏi?” By Dr. Margaret Paul Translated by Tuan Anh
Khát Khao Kết Nối Tác giả: Giáo sư Margaret Paul Translated by - Dịch: Dot
Nghệ Thuật Thiết Lập Ranh Giới Giáo sư Margaret Paul Dịch: Tuấn Anh
“Tôi Không Được Trân Trọng” Giáo sư Margaret Paul Dịch (Translated by): Tuấn Anh
Pages: 1
Click to Share
Facebook Digg it MySpace Twitter Stumbleupon Windows Live Yahoo! My Web Linked in